PREINSCRIPCIÓ

Clica sobre la imatge per obtenir més informació

Preinscripció 2020

Del 13 al 22 de maig

 • Del 13 al 22 presentació telemàtica
 • Del 19 al 22 presencial (amb cita prèvia) per a aquells casos que no ho puguin fer de manera telemàtica. 

Presentació telemàtica: del 13  al 22 de maig

ACCÉS FORMULARI CLICANT AQUÍ

Procediment: Cal emplenar la sol·licitud, descarregar el resguard en pdf i enviar-lo, juntament amb la documentació necessària, escanejada o fotografiada, al correu electrònic del centre escollit en primera opció: e3008389@xtec.cat

Documentació Obligatòria:

 • Imprès oficial de sol·licitud de preinscripció, degudament emplenat.

ATENCIÓ: CODI DE CENTRE 43008389 ESCOLA SANT LLÀTZER

 • Còpia escanejada o fotografia de llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia escanejada o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Còpia escanejada o fotografia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne.

Presentació de documentació fins al 25 de maig.

Altres documents, si s’escau, acreditatius per a la baremació (còpia escanejada o fotografia)

 • Certificació municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega. Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).
 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes. Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat
 • Títol de família nombrosa o monoparental vigent

De manera excepcional, les famílies que no puguin presentar la sol·licitud per via telemàtica, podran presentar-la al centre entre els dies 19 i 22 de maig. Per fer-ho, caldrà demanar CITA PRÈVIA a través del mail del centre (e3008389@xtec.cat), el telèfon 977443546 (a partir del 13 de maig) o a través del següent enllaç. 

  • Només accedirà al centre, amb cita prèvia, UNA PERSONA PER SOL·LICITUD i TORN.
  • Per accedir al centre recomanem portar tota la documentació emplenada i el vostre propi bolígraf. 
  • Recomanem PORTAR ELS ORIGINALS I FOTOCÒPIES de tots els documents. 
  • No han d’acudir al centre persones vulnerables o que presentin símptomes de COVID-19 (en aquest cas pot realitzar un escrit autoritzant a la persona que es cregui convenient per formalitzar la preinscripció).
 • MESURES HIGIÈNIQUES OBLIGATÒRIES PER ACCEDIR AL CENTRE:
  • Mantenir la distància de seguretat de 2m entre persones.
  • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre).
  • Utilitzar mascareta de protecció i guants.

Horari d’atenció telefònica: de 9 a 13,30h 

Per més informació:

Per qualsevol consulta o aclariment us podeu adreçar a nosaltres a través del nostre mail: e3008389@xtec.cat

Informació preinscripció 2020-21 Escola Sant Llàtzer